Regulamin strony

Witryna internetowa pod adresem rynekwina.pl jest prowadzona przez Uroczysko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piechurów 20, 04-696 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842607, NIP: 9522206455, REGON: 38613268500000, kapitał zakładowy: 5.000 zł. (dalej: „Administratorem” lub „Spółka”).

Spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa nr 49/W/2021 z dnia 2marca  2021 r. wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm./ art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r . poz. 2277, z późn. zm./ oraz art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa/ Dz. U. z 2020 poz. 1668/, upoważnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 45/2019 z dnia 12 lutego 2019  w przedmiocie m.in. wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Spółka – oznacza Uroczysko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piechurów 20, 04-696 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842607, NIP: 9522206455, REGON: 38613268500000, kapitał zakładowy: 5.000 zł.
 2. Klient – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej samodzielnie bądź wspólnie działalność gospodarczą, posiadającą aktualne zezwolenie na obrót wyrobami alkoholowymi.
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem rynekwina.pl, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia. Właścicielem Serwisu jest Spółka.
 4. Towar – produkty prezentowane w Serwisie;
 5. Administrator – oznacza Spółkę.
 6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, a w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz Spółki, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Podczas korzystania z Serwisu, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie, jak również oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie na obrót alkoholem. Wymóg, posiadania aktualnego zezwolenia na obrót alkoholem dotyczy przedsiębiorców składających zamówienie na Towar w celu jego dalszej odsprzedaży i jest warunkiem koniecznym po podjęcia współpracy.
  3. Serwis umożliwia sprzedaż Towarów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Spółką z uwzględnieniem indywidualnych postanowień określonych w Ogólnych Warunkach Współpracy.
  4. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
  5. Spółka oświadcza, iż wszystkie Towary oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad jakościowych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Wymagania techniczneW celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymaga się:
  1. dowolnej przeglądarki Internetowej (np. INTERNET EXPLORER, OPERA, FIREFOX MOZILA, GOOGLE CHROME lub inna), w tym włączonej w przeglądarce obsługa apletów Javy.
  2. czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • Zasady korzystania z Serwisu
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest ukończenie osiemnastego roku życia.
  2. W celu złożenia zamówienia przez jednostki koncesjonowane w zakładce „Sklep” należy dokonać rejestracji.
  3. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie Serwisu. Czas weryfikacji danych wpisanych do formularza rejestracyjnego jest zależny od ilości zgłoszeń, przy czym nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych.
  4. Po rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu, Klient na wskazany adres e-mail otrzyma wygenerowany automatycznie login i hasło do Serwisu.
  5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana..
  6. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   • b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu;
   • c) dopuścił się innych zachowań, które mogłyby być uznane przez Spółkę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • Złożenie zamówienia
  1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Serwisu.
  2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru odpowiedniego Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także w zakresie wyboru Towaru.
  4. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam” oznacz zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego i jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że ponosi odpowiedzialność, że odbioru przesyłki w jego imieniu dokona osoba pełnoletnia. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia.
  5. Podanie przez Klienta danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do jego realizacji. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
  6. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Klienta uniemożliwiają realizację zamówienia (adres dostawy, telefon lub e-mail, imię i nazwisko Klienta, brak zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zezwolenie).
 • Płatności i realizacja zamówień
  1. Forma płatności:
   Przelew na rachunek bankowy: 82 1140 2062 0000 4514 5700 1001
  2. Klienci nie posiadający historii zobowiązani są do przedpłaty pierwszego zamówienia tytułem „nr zamówienia” oraz przesłać skan zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z dowodem opłaty za nie.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia za pośrednictwem Serwisu, na podstawie indywidualnych ustaleń.
  4. W przypadku wybranych Towarów Spółka zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówienia lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
  5. Potwierdzenie Klientowi złożonego Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.
 • Dostawa
  1. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Polski.
  2. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
  3. Czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych za wyjątkiem firm składających zamówienia pierwszy raz, gdzie czas dostawy liczony jest od chwili zaksięgowania przedpłaty tytułem „nr zamówienia” na koncie Spółki oraz przesłania na e-mail: biuro@rynekwina.plskanu zezwolenia oraz opłaty za zezwolenie. W przypadku zamówień produktów niestandardowych (tj. niedostępnych na magazynie) czas dostawy ustalany jest z Klientem każdorazowo indywidualnie, o czym Klient będzie poinformowany.
  4. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub własnym transportem Spółki. Z chwilą dokonania dostawy, wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta. Jeżeli Klient wybrał dostawę za pośrednictwem kuriera, ryzyko związane z posiadaniem oraz użytkowaniem Towaru przechodzą na Klienta z chwilą przekazania rzeczy kurierowi, na co Klient wyraża zgodę.
  5. W przypadku przesyłek paletowych kurier jest zobowiązany do dostarczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres. Jeżeli siedziba Klienta znajduje się w budynku, w którym nie ma możliwości wwiezienia przesyłki windą towarową Klient wyraża zgodę na pozostawienie przesyłki w recepcji budynku.
  6. Ceny Towarów w Serwisie podawane są w złotych polskich i są cenami netto do których należy doliczyć właściwą stawkę podatku VAT.
  7. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy ustalane są każdorazowo indywidualnie z Klientem.
  8. Każde zamówienie potwierdzone jest fakturą VAT.
  9. Możliwe jest wystawienie i przesłanie Klientowi faktury VAT w formie elektronicznej,. Faktura jest wówczas wysyłana na wskazany przez Klienta adres email.
  10. Faktura wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy.
  11. Klienta wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
  12. Faktury wystawiane są z uwzględnieniem danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji.
 • Rozwiązanie umowy
  1. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług ze Spółką, poprzez wysłanie za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Klienta. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie.
  2. W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 • Prawa autorskie
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Spółce.
  2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
 • Reklamacje w zakresie nabywanych Towarów
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych Towarów. Sprzedawca i Kupujący wyłączają odpowiedzialność za wady fizyczne z tytułu rękojmi.
  2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu stwierdzonych wad jakościowych lub dostarczenia Towarów innych niż zamówione, Kupujący zobowiązany jest składać Sprzedawcy na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wydania Towaru.
  3. W razie dostarczenia Towarów innych od zamówionych, Kupujący zwróci je Sprzedawcy łącznie ze złożeniem reklamacji. Zwracane Towary nie mogą być uszkodzone i o ile to możliwe, powinny być przekazane Sprzedawcy w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych.
 • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
   • a) Uroczysko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piechurów 20, 04-696 Warszawa
   • b) mailowo na adres: biuro@rynekwina.pl
  3. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  4. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta podczas korzystania z Serwisu jest Spółka.
  2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 • Postanowienia końcowe
  1. Każdy klient logując się do Serwisu jest powiadamiany o wprowadzeniu zmian do regulaminu. Do każdego Klienta zostanie wysłane pocztą elektroniczną powiadomienie o wprowadzeniu zmian do Regulaminu. Umowa wiąże Sprzedawcę oraz Kupującego, jeżeli Kupujący bezzwłocznie, po otrzymaniu powiadomienia zmian do Regulaminu, nie złoży wypowiedzenia.
  2. . W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego.

© 2021 rynekwina.pl | projekt i realizacja: magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług